Privacy- en Cookieverklaring

Onderstaande verklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met SPC Service, gevestigd aan Kruisweg 9 6075AL Herkenbosch.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en klanten die gebruik maken van onze diensten. Wij dragen er zorg voor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig wordt behandeld op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Contactgegevens:
SPC Service
Kruisweg 9
6075AL Herkenbosch
Telefoon: +31657405280
Email: info@spcservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
SPC Service verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer
– Emailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@spcservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van gebruik:
SPC Service verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– het maken van facturen, prijsopgaves, rapporten
– contact met u te kunnen opnemen, telefonisch, per e-mail, sms of whatsapp indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– om goederen en diensten bij u af te leveren
– het verwerken van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaren persoonsgegevens:
SPC Service bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit is afhankelijk van de garanties op reparaties en de fiscale verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden:

SPC Service deelt of verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies:

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. SPC Service gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analystische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij gebruiken deze cookies om informatie te verzamelen over bezoekersaantallen en surfgedrag op onze website met als doel onze site verder te kunnen optimaliseren. Deze informatie is anoniem en zijn niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. U kunt zich te alle tijden afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, de zogenaamde geschiedenis, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@spcservice.nl. SPC Service wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging:

SPC Service neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan a.u.b. contact op via info@spcservice.nl. SPC Service heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
– verwerking van uw gegevens in een beveiligd CRM-systeem. Dit systeem is alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.
– gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
– TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. (https)
– DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
– DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt de handtekening automatisch laten controleren. Op deze manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
– Periodieke backups op media die geen deel uit maken van een netwerk

Wijzigingen:
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste update: 12-06-24